Ako sa zapojiť

Participatívny charakter tvorby koncepcie kultúry je pre nás kľúčový, aby bola jej implementácia udržateľná aj z dlhodobého hľadiska.  

ŠIROKÁ VEREJNOSŤ   

Do tvorby koncepcie kultúry chceme zapojiť čo najširšiu verejnosť, to znamená všetkých Vás, vážené obyvateľky a obyvatelia, ktorým záleží na rozvoji mesta a to najmä z pohľadu kultúry.  

Chceme posilňovať povedomie o tom, že my všetci ovplyvňujeme mesto a ono ovplyvňuje nás, pričom kultúra zohráva v tomto vzťahu dôležitú úlohu. Preto je v našom záujme, aby budúca koncepcia kultúry bola našou spoločnou víziou pre najbližších desať rokov. Pri tvorbe novej koncepcie pre kultúru chceme mať na pamäti, že pri podporovaní kultúrnych aktérov a organizácií sú príjemcami kultúrnych služieb predovšetkým obyvatelia a obyvateľky mesta. Preto nás vaše potreby a názory zaujímajú. 

  • Pre aktívne zapojenie sa do prípravy koncepcie kultúry sme zrealizovali v rámci mapovania dotazník (online aj vo fyzickej podobe), ktorý bol určený pre všetkých Bratislavčanov a Bratislavčanky. Zisťovali sme spokojnosť s kultúrnymi službami mesta, ako ich využívate, príp. prečo ich nevyužívate. Popri spokojnosti nás zaujímali aj preferencie, dostupnosť kultúry, či bariéry, ktoré vám bránia zapájať sa do kultúrneho života mesta.
  • Zrealizovali sme tiež diskusiu a workshop pre širokú verejnosť, na ktorom sme zisťovali, aký je Váš ideálny kultúrny zážitok, ako ste spokojní s kultúrnymi službami v meste, čo Vás motivuje k návšteve kultúrnych akcií a čo Vám naopak bráni, aby ste sa ich zúčastňovali, a tiež čo pre vás znamená kultúra. Pre pandemickú situáciu sme nemohli zrealizovať všetky plánované workshopy.
  • Veríme, že sa pandemická situácia zmení a umožní nám stretnúť sa osobne na verejných diskusiách. V rámci stretnutí bude vytvorený priestor na vaše vyjadrenie sa k návrhu koncepcie, ktorá bude odzrkadľovať aj potreby širšej verejnosti zistené v mapovaní. 
  • Nasledovať bude pripomienkovanie návrhovej časti koncepcie širokou verejnosťou. 

MESTSKÉ ČASTI 

Našim cieľom je tiež zmapovať situáciu v oblasti kultúry v jednotlivých mestských častiach Bratislavy a získať relevantné dáta, ktoré budú dôležitým podkladom pre vznik mestskej koncepcie kultúry. Pripravili sme preto dotazník, ktorý bol prioritne určený zástupcom kultúrnych oddelení mestských častí Bratislavy. Zaujímali nás viaceré tematické okruhy, na základe ktorých budeme vedieť lepšie posúdiť stav kultúrnej infraštruktúry, možnosti kultúrnej ponuky, ako aj nástroje kultúrnej politiky, ktoré mestské časti implementujú. 

Mestské časti boli zapojené do tematickej pracovnej skupiny Kultúra v rámci prípravy dokumentu Bratislava 2030 (Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja).

Na spoločné stretnutia tejto pracovnej skupiny budú nadväzovať stretnutia k výstupom z mapovania a pracovných skupín ku koncepcii, určené pre zástupcov kultúry, poslancov MČ a Hl. mesta Bratislavy a tiež zástupcov kultúrnych centier a knižníc mestských častí. 

ZAINTERESOVANÍ AKTÉRI  

Považujeme za dôležité zapojiť do prípravy koncepcie tých, ktorých sa prostredie a existujúce nástroje a opatrenia v oblasti kultúry najviac dotýkajú – zainteresovaných aktérov – odbornú verejnosť v zastúpení nielen kultúrnych aktérov, ale aj aktérov z iných oblastí (komunity, sociálna oblasť, vzdelávanie a pod.).  Počas obdobia 2020-2021 intenzívne prebieha mapovanie, zber dát, ako aj stretnutia s kultúrnymi aktérmi a odbornou verejnosťou k vybraným témam.

  • Počas obdobia 2020-2021 prebiehajú interné pracovné skupiny a tematické pracovné skupiny – k rozvoju príspevkových organizácií (manažment kvality) a k dielam vo verejnom priestore, ktoré budú rozšírené o ďalšie pracovné skupiny doplnené aj o externých členov.  
  • V priebehu decembra 2020 boli zainteresovaní aktéri oslovení do tvorby návrhovej časti koncepcie kultúry (vízia, strategické ciele) formou prierezových pracovných skupín. 
  • Práca v pracovných skupinách bude prebiehať od januára do konca marca 2021, následne budú aktéri zapojení do tvorby konkrétnych opatrení a akčných plánov. 
  • Od apríla 2021 bude prebiehať niekoľko tematických pracovných skupín (pamiatková starostlivosť, kultúrne dedičstvo, manažment kvality príspevkových organizácií a pod.).

O všetkých našich aktivitách a stretnutiach Vás budeme aj naďalej na tejto webovej stránke pravidelne informovať. Budeme sa veľmi tešiť, ak sa aktívne zapojíte a pomôžete nám vytvoriť také podmienky, vďaka ktorým bude môcť čo najviac z Vás aktívne participovať na kultúrnom živote v Bratislave. 

V prípade akýchkoľvek otázok o možnostiach zapojenia sa, nás prosím kontaktujte na dekadaprekulturu@bratislava.sk.