Aktuality

10. máj 2022

Zverejňujeme návrh Koncepcie udržateľného rozvoja kultúry BRATISLAVA 2030. Od 10.5. do 23.5. 2022 prebieha verejné pripomienkovanie Koncepcie. Obyvatelia môžu zasielať svoje pripomienky v určenej lehote, alebo ich predniesť počas verejnej diskusie – prerokovania.  Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa 18. 05. 2022 (streda) od 17:00 hod v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.

Návrh materiálu a viac informácií nájdete tu: https://bratislava.sk/sk/koncepcia-kultury

 

marec 2022

Vypracúva sa okruh koncepcie KULTÚRNE DEDIČSTVO, včítane dotazníka pre zainteresovaných aktérov. Realizuje sa workshop s mestskými organizáciami na tému Kultúrne dedičstvo a identita mesta

február 2022

Finalizácia štruktúry dokumentu. Prebieha finalizácia textov pre PHSR (Bratislava 2030). Realizujú sa interné pracovné skupiny k témam Pamiatková starostlivosť  a Cezhraničná kultúrna spolupráca.

január 2022

Prebieha dopracovanie analytickej časti, spracovanie okruhov koncepcie týkajúcich sa KULTÚRNEHO a KOMUNITNÉHO života. 

november – december 2021

Prebieha vypracovanie druhého draftu materiálu, v napojení na PHSR (Bratislava 2030). Prebehlo ďalšie stretnutie s MČ. Zrealizoval sa workshop s mestskými organizáciami na tému Čo nás spája a čo vieme spoločne ponúknuť? 

október 2021

6. októbra prebehlo spoločné stretnutie pre účastníkov dvoch pracovných skupín – PS Kultúra a PS Komunity. Témou stretnutia bolo definovanie konkrétnych opatrení a projektov, ktoré budú napĺňať strategické ciele stanovené na predchádzajúcich stretnutiach. Prebehlo ďalšie stretnutie s MČ.

jún – september 2021

Prebieha vypracovanie prvého draftu materiálu, v napojení na PHSR (Bratislava 2030).

máj 2021

Dňa 26. mája sa uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny KOMUNITY, ktoré bolo venované téme „Hodnotové komunity a ich potreby, kultúrna politika a nástroje podpory Hl. mestom Bratislava“. Zástupcovia Oddelenia kultúry diskutovali spolu s účastníkmi a riaditeľmi mestských kultúrnych organizácií o tom, ako môžu mesto a mestské kultúrne inštitúcie systematicky prispievať k zvýšeniu spoločenskej akceptácie inakosti, k boju proti všetkým formám diskriminácie, intolerancie a nenávistných prejavov a tiež k tomu, aby sa cudzinci, menšiny a znevýhodnené skupiny obyvateľov mohli cítiť v meste dobre. 

marec 2021

Dňa 31. marca sa uskutočnilo ďalšie stretnutie pracovnej skupiny KULTÚRA k téme „Systematická spolupráca a komunikácia medzi aktérmi“. Cieľom stretnutia bolo vytvorenie živej platformy vzájomnej komunikácie medzi aktérmi zriaďovanej a nezriaďovanej mestskej kultúrnej scény a hľadanie možnosti spolupráce. Stretnutia sa okrem aktérov z vonkajšieho kultúrneho prostredia zúčastnili aj riaditelia a riaditeľky kultúrnych príspevkových organizácií Hl. mesta SR Bratislavy.

február 2021

Dňa 25. februára sa uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny KULTÚRA k téme „Dopady kultúry, dostupnosť kultúry pre verejnosť a rola aktérov“. Na stretnutí sme sa dotkli širších súvislostí kultúrnej politiky, napr. rozvoja kultúry v kontexte mestského plánovania, kultúrnej perspektívy pri cieľoch udržateľného rozvoja, hodnote kultúry a komplexnosti merania dopadov kultúrnych služieb a tiež toho, ako sú kultúrne služby dostupné pre samotných obyvateľov a ako ovplyvňujú ich kvalitu života.

Dňa 19. februára sa uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny KOMUNITY, ktoré bolo venované téme „Aktívne susedstvá a teritoriálne komunity“. Účastníci mali možnosť diskutovať so zástupcami Oddelenia kultúry, Nadácie mesta Bratislavy a Metropolitného inštitútu Bratislavy o nastaveniach a podmienkach aktualizovanej pripravovanej výzvy Nadácie mesta Bratislavy v oblasti „Funkčnejšie verejné priestory“ grantového programu KOMUNITY. Zároveň účastníci a zástupcovia mesta diskutovali o tom, ako vnímajú susedstvá a ich význam pre rozvoj mesta, ako môže Hl. mesto SR Bratislava podporovať aktívne susedstvá, ako môžeme posilňovať vzťah k štvrtiam a záujem o naše okolie a ako toto všetko súvisí s kultúrou, resp. kultúrnou politikou.

január 2021

Dňa 29. januára sme zorganizovali stretnutie pracovnej skupiny KOMUNITY k téme „Vnímanie komunít a ich potrieb, kultúrna politika a nástroje finančnej a nefinančnej podpory komunít Hlavným mestom Bratislava“.

Dňa 22. januára sa uskutočnilo prvé stretnutie kultúrnych aktérov pracovnej skupiny KULTÚRA na tému Nástroje finančnej a nefinančnej podpory kultúry Hl. mesta SR Bratislava. Okrem pozvaných aktérov sa stretnutia zúčastnili zástupcovia Oddelenia kultúry a BKIS. Stretnutie je súčasťou strategickej časti koncepcie kultúry, počas ktorej budeme spolu s kultúrnymi aktérmi formulovať víziu a strategické ciele v oblasti rozvoja kultúry v meste Bratislava.

Činnosť pracovných skupín je naplánovaná na január – marec 2021, pričom následne budú aktéri zapojení počas apríla a mája 2021 do tvorby akčných plánov a konkrétnych opatrení. Stretnutia s verejnosťou k pripomienkovaniu návrhovej časti koncepcie sú plánované koncom leta 2021.

december 2020

Pripravujeme tematické a prierezové pracovné skupiny, do ktorých budú prizvaní aktéri z oblasti kultúry a iných relevantných odborov. Tí sa budú môcť zapojiť do tvorby návrhu stratégie, t. j. návrhu vízie, strategických cieľov a opatrení, ktoré budú podložené dátami získanými z mapovania a spracovanými v analytickej časti.

november 2020

Ukončili sme zber dát cez oba dotazníky, z ktorých jeden bol určený pre širokú verejnosť a druhý pre mestské časti. Čaká nás ich spracovanie. Ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste sa zapojili. Veríme, že sa nám aj na základe Vašich inputov podarí sformulovať víziu pre kultúru v našom meste.

Prebehlo zároveň oficiálne odovzdanie procesu prípravy a spracovania kapitoly Kultúra v rámci pripravovaného Plánu Bratislava 2030 do gescie Oddelenia kultúry Magistrátu Hl. mesta Bratislava. Cieľom je efektívne prepojiť metodiky a skĺbiť prípravu a spracovanie výstupov z oboch procesov.

október 2020 

V rámci prípravy nového Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, tzv. Plánu Bratislava 2030, prebehli v rámci piateho Metropolitného fóra facilitované pracovné skupiny na tému „Vízia Bratislavy“. V jednej z pracovných skupín mohli zástupcovia z oblasti kultúry diskutovať o strategickom smerovaní Bratislavy.

Vzhľadom na obmedzenie osobného kontaktu v súvislosti s epidemiologickou situáciou sme nemohli realizovať ďalšie stretnutia s mestskými časťami Bratislavy, ako sme pôvodne plánovali. Preto sme pre zástupcov kultúrnych oddelení mestských častí pripravili komplexný dotazník s cieľom zberu dát na vybrané témy, ktoré sa po ich spracovaní odrazia v koncepcii kultúry.

Pokračujeme v promovaní prípravy koncepcie – či už formou citylightov, ale tiež zapájaním sa do diskusií. Vedúca oddelenia kultúry sa zúčastnila konferencie siete pre nezávislú kultúru Anténa „Kultúra v medzičase“ zameranej na oblasť nezávislej kultúry. V rámci 4. bloku sme diskutovali o spolupráci samospráv s nezávislou kultúrou a MNO s ťažiskom na komplexné verejné politiky v oblasti kultúry a ich implementáciu, kde sme predstavili proces prípravy koncepcie. Záznam tu (začiatok od 5:49).

september 2020

V Letnej čitárni u Červeného roka sme pripravil v spolupráci s BKIS pre obyvateľky a obyvateľov diskusiu so zástupcami mestských kultúrnych inštitúcií a interaktívny workshop so zapojením širokej verejnosti na tému „Dekáda pre kultúru: Čo pre nás znamená kultúra“. U obyvateľov sme zisťovali, aký je pre nich ideálny kultúrny zážitok, ako sú spokojní s kultúrnymi službami v meste, čo ich motivuje k návšteve kultúrnych akcií a čo im naopak bráni, aby sa ich zúčastňovali, a čo pre nich znamená kultúra. Výstupy z 3 skupín sú súčasťou mapovania potrieb obyvateľov a obyvateliek Bratislavy v oblasti kultúry. 

Stretli sme sa zo zástupcami Mestskej časti Bratislava-Staré mesto v zložení zástupcov kultúrneho oddelenia, vybraných poslancov mestskej časti Staré mesto a Hl. mesta Bratislavy a tiež zástupcov kultúrnych centier mestskej časti. Cieľom stretnutia bolo získať údaje a názory na široký okruh tém a špecifík. Pre pandemickú situáciu sme nemohli zrealizovať všetky plánované stretnutia s mestskými časťami, nahradili sme ich dotazníkom k 8 okruhom tém. 

júl – august – september 2020

Zorganizovali sme diskusiu a tri okrúhle stoly so zástupcami divadelnej bratislavskej scény k téme budúceho fungovania Divadla Pavla Országha Hviezdoslava (DPOH). Divadlo DPOH je v súčasnosti v správe Bratislavského kultúrno-informačného strediska, ktoré prechádza reštrukturalizáciou. Výstupy z okrúhlych stolov si môžete prečítať na samostatnej podstránke Nové DPOH – tu.  

júl 2020

Oddelenie kultúry spustilo oficiálnu komunikáciu prípravy koncepcie kultúry a novú webovú stránku www.dekadaprekulturu.sk. Na webovej stránke Vás budeme informovať o možnosti pripomienkovania jednotlivých častí tvorby koncepcie kultúry. Budeme radi, ak nás budete sledovať a aktívne sa zapojíte!

Spustili sme dotazník určený pre širokú verejnosť, ktorého cieľom bolo mapovanie kultúrneho správania obyvateliek a obyvateľov mesta Bratislava, ich potrieb a tiež bariér, ktoré im bránia zapájať sa do kultúrneho života mesta. Dotazník bol distribuovaný v online aj v printovej verzii, aby sme dokázali podchytiť čo najviac obyvateľov mesta. Zber dát prebiehal 5 mesiacov, medzi júlom – novembrom 2020 a zapojilo sa doň 1300 respondentov. 

jún 2020

V rámci prípravy Plánu Bratislava 2030 sa uskutočnila tretia pracovná skupina k téme kultúra. Jej účastníkmi boli zástupcovia kultúrnych oddelení jednotlivých mestských častí Bratislavy, vrátane Oddelenia kultúry Hl. mesta Bratislava. Cieľom bolo formulovanie špecifických a strategických cieľov v kultúrnej oblasti jednotlivých mestských častí a mesta.  

máj 2020

Prípravy metodiky pre tvorbu koncepcie kultúry pokračujú.

apríl 2020

V rámci prípravy Plánu Bratislava 2030 sa uskutočnila druhá pracovná skupina k téme kultúra. Jej účastníkmi boli zástupcovia kultúrnych oddelení jednotlivých mestských častí Bratislavy, vrátane Oddelenia kultúry Hl. mesta Bratislava. Cieľom bola identifikácia merateľných ukazovateľov, ktoré sú používané vo výročných správach rozpočtu a v strategických dokumentoch pre sledovanie dosiahnutých cieľov.

V rámci druhého Metropolitného fóra prebehla diskusia a workshopy na témy kultúry, školstva a sociálnych vecí. Oddelenie kultúry mesta predstavilo proces tvorby koncepcie kultúry, resp. vízie kultúry v Bratislave. Zároveň gestorovalo tri workshopy na tieto témy: 1) kultúra v časoch pandémie, 2) kultúra ako prostriedok integrácie a rozvoja solidárnej spoločnosti a 3) kultúra ako identitotvorný faktor. Videozáznam je k dispozícii tu a zápis zo stretnutia tu. 

marec 2020

V súvislosti 1. vlny šírenia vírusu COVID-19 sa kultúrny sektor ocitol v neľahkej situácii. Oddelenie kultúry pripravilo dotazník, ktorým zisťovalo, do akej miery koronakríza zasiahla kultúrnych aktérov v Bratislave. Na základe jeho vyhodnotenia sme sa snažili riešiť adekvátnu pomoc v rámci dostupných možností mesta. Výstupy tu (+ linky na ďalšie dokumenty – strana 14: Plán oživenia ekonomiky).

február 2020

Hlavné mesto Bratislava pracuje na príprave Koncepcie kultúry. Koncepcia vzniká v súbehu s pripravovaným Plánom Bratislava 2030, čo považujeme za jedinečnú príležitosť, aby boli strategické dokumenty v prieniku. Koncepcia kultúry bude rovnako rámcovaná obdobím 2030 a bude otvoreným, pravidelne vyhodnocovaným a aktualizovaným dokumentom. V rámci prípravy Plánu Bratislava 2030, ktorý nahradí Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2010-2020, sa uskutočnila v gescii splnomocnenca pre strategické plánovanie prvá pracovná skupina k téme kultúra. Jej účastníkmi boli zástupcovia kultúrnych oddelení jednotlivých mestských častí Bratislavy, vrátane Oddelenia kultúry Magistrátu Hl. mesta Bratislava. Cieľom bolo identifikovanie koncepčných a strategických dokumentov mesta a mestských častí pre oblasť kultúry, ich krátkodobých priorít a dlhodobých výziev.