Harmonogram

V priebehu mesiacov júl – september 2020 sa budeme v rámci prípravy koncepcie venovať mapovaniu stavu a potrieb v oblasti kultúry.

V tomto procese budeme realizovať:

  • stretnutia so širokou verejnosťou (diskusie, workshopy),
  • okrúhle stoly k potrebám zainteresovaných aktérov ku konkrétnym témam,
  • semištrukturované rozhovory a stretnutia so zástupcanmi odbornej verejnosti,
  • stretnutia s komunálnymi politikmi a pracovníkmi mesta a mestských častí,
  • dotazníkové šetrenie.

Aktivity na nadchádzajúce obdobie budú pribúdať postupne, podľa nasledujúceho harmonogramu:

Harmonogram