O koncepcii

V roku 2020 rozbehlo Hlavné mesto SR Bratislava, v gescii Oddelenia kultúry, prípravu prvej mestskej Koncepcie udržateľného rozvoja kultúry BRATISLAVA 2030, ktorá pomenuje rolu kultúry v udržateľnom rozvoji mesta a nastaví nástroje podporného rámca a aktívnych politík pre podporu kultúry vychádzajúc z uznania jej spoločenskej a občianskej hodnoty.

Pri vzniku koncepcie sa bude mesto opierať o ciele udržateľného rozvoja a začlenenie kultúry do tohto konceptu. V procese prípravy budú využité nasledovné metódy participácie  – v rámci mapovania potrieb pôjde o okrúhle stoly, workshopy, semištrukturované rozhovory, dotazníkové šetrenie, následne pri formulácii cieľov budú organizované prierezové a tematické pracovné skupiny a nakoniec v procese prezentovania návrhu a pripomienkovania sa uskutočnia verejné prezentácie a diskusie.

Termín finalizácie a schválenia koncepcie je stanovený na jar 2022. Mapovanie bude prebiehať kontinuálne, aj po sfinalizovaní dokumentu, nakoľko k získavaniu dát dochádza postupne.

Čo má byť cieľom prijatia koncepcie?

  • identifikácia a posilnenie kultúrneho potenciálu mesta,
  • využitie miestnych kultúrnych zdrojov pre celkový rozvoj,
  • rozvíjanie dialógu a spolupráce aktérov angažovaných v oblasti kultúry,
  • zvýšenie zapojenia obyvateľov do kultúrneho diania,
  • zlepšovanie kvality života obyvateľov, na ktorej sa kultúra a umenie podieľajú dôležitou mierou,
  • posilnenie komunitného a susedského života,
  • realizácia kultúrnych projektov, ktoré budú prediskutované v kontexte rozvoja celého územia,
  • zlepšenie systému financovania a doplnkového financovania kultúry a kultúrnych aktivít.

Koncepcia vzniká v súbehu s pripravovaným dokumentom Bratislava 2030, čo považujeme za jedinečnú príležitosť, aby boli strategické dokumenty v prieniku. Koncepcia kultúry bude rovnako rámcovaná obdobím 2030 a bude otvoreným, pravidelne vyhodnocovaným a aktualizovaným dokumentom.